Hvordan er det best å arbeide med kurset ?

Å lære å lese gotisk håndskrift krever både tålmodighet og nøyaktighet. Dersom en bokstav blir oppfattet feil kan det bli ekstra vanskelig å forstå hele ordet.

Du bør begynne med å lære skriftformene i det gotiske alfabetet. Det gjøres best ved å skrive det av noen ganger. Deretter bør du forsøke å arbeide deg gjennom de enkelte dokumentene. Sortér gjerne dokumentene etter vanskelighetsgrad og begynn med de letteste. Når du arbeider med et dokument får du størst læreeffekt ved å skrive av. Når du har fullført det du mener å klare i et ord (går ut av ”ordboksen”) kan programmet fortelle hva som er riktig av det du har skrevet. Der du har lest feil bokstav vil det stå en stjerne. Dersom du klikker på stjernen vil du få veiledning om problemet. Ved hjelp av veiledningen tror vi at du vil klare å løse problemene.

Når du skal lære å lese gotisk håndskrift bør du ikke forvente å klare å lese hele dokumentet med en gang. Les og skriv deg gjennom dokumentet, men uten å streve altfor lenge med ord og bokstaver som virker håpløse. Noter bare de ord eller bokstaver som du klarer å lese. Legg deretter arbeidet vekk. Forsøk igjen etter noen timer eller kanskje neste dag, når du har fått sove på problemene. Du vil etter hvert oppdage at du ved neste gjennomgang klarer mer og mer. Men det er viktig at du før du tar pause lagrer det du har klart til da, slik at du har et utgangspunkt når du skal begynne igjen.

Når du i skjermbildet skriver av dokumentet, settes det av åpne plasser til de ord eller bokstaver du ikke forstår med en gang. Derved vil du ved neste gjennomgang med en gang se hvor der gjenstår arbeid. Du vil også ha støtte i de ord eller bokstaver du allerede har forstått når du arbeider med det gjenstående.

Når du finner bokstaver eller ord som du ikke forstår vil det ofte være nyttig å lete i dokumentet etter et tilsvarende skriftbilde. Samme skriftbilde kan på grunn av tydeligere skrift eller sammenhengen være lett å forstå det ene stedet, selv om det er nær umulig det andre stedet. Ved å gjenfinne problemet et annet sted kan vi ”hente med” tolkingen til det stedet hvor vi strever.

Det er også viktig å lete etter særtrekk i den håndskriften vi arbeider med. Dersom vi har oppdaget at skribenten skriver en bokstav på en spesiell måte, kan dette hjelpe oss til å kjenne igjen den bokstaven i andre sammenhenger, hvor den ellers ville vært uforståelig.

Gotisk håndskrift er ikke alltid like presis: I mange tilfeller har skriveren sin personlige stil, eller han kan utelate hele eller halve bokstaver, slik at lesingen blir vanskeligere (f.eks. “undr” for “under”). Legg merke til at ulike bokstaver kan brukes for samme formål: v og w brukes om hverandre, u og v er skriftmessig samme bokstav, det samme gjelder i og j. Vær også oppmerksom på at det var vanlig med stor bokstav i alle substantiv. Men i praksis kan vi finne store bokstaver på uventede steder, f.eks. midt inne i et ord. I mange tilfeller kan vi være i tvil om bokstaven skal leses som stor eller liten: Stor og liten bokstav kan være identisk i form og variere kun i størrelse. I andre tilfeller har skriveren tilsynelatende brukt stor bokstav hvor vi forventer liten bokstav. Vi kan ofte ha problemer med å velge om vi i avskriften skal bruke stor eller liten bokstav. Men dette problemet vil sjelden ha betydning for forståelsen av teksten. Når du kontrollerer dine avskrifter vil du få rett, uansett om du har valgt å skrive bokstaven stor eller liten.

Når du skal forsøke å lese dokumentene i kurset anbefaler vi at du først skriver av i ordboksene de ord eller enkeltbokstaver som du lettest forstår, før du forsøker deg på det du synes er mer vanskelig. For at programmet skal kunne kontrollere dine bokstaver og ord mot fasiten, er det viktig at du plasserer dem på riktig sted i ”ordboksene” på skjermen. Feil plassering av en bokstav vil gi tilbakemelding om at bokstaven er feil, selv om du har lest riktig!

Det er viktig at du skriver av teksten. Dette gir større læreeffekt enn bare å forsøke å lese teksten. Ved å skrive oppdager du alle de problemene som vi ubemerket hopper over når vi kun leser: Kun lesing vil gi den utfordringen som er nødvendig for virkelig å lære å lese gotisk håndskrift.

Du bør studere hver enkelt bokstav og hvert enkelt ord. Se etter om skriftbildet kan være forvansket av streker som hører til linjen over eller under. Dersom det er vanskelig å skille ut den enkelte bokstaven kan to små papirbiter være til hjelp: Bruk papirbitene til å skjerme nabobokstavene, slik at den enkelte bokstav kan bli lettere å få øye på. Vær oppmerksom på at endel bokstaver har tilhørende prikker, streker, m.m. som kan gjøre det lettere å identifisere bokstavene.

I noen tilfeller bruker skriveren stilistiske virkemidler som kan gjøre lesing vanskeligere. F.eks.kan han bruke flere bokstavformer for samme bokstav (f.eks. s). Når skriveren ønsker å overstryke noen ord kan det gjøres som i vår tid, ved at en strek trekkes gjennom ordene. Men det var mer vanlig at streken sto under ordene. Understreking kan derfor bety at den delen av teksten regnes som “overstrøket” og ikke skal være med i avskriften.

Rettskrivingen i dokumentene kan noen ganger virke underlig. Jo lenger tilbake i tid du går, jo mer ulik blir rettskrivingen fra det vi er vant til. I tillegg vil du oppdage at i enkelte dokumenter kan skribenten ha en del skrivefeil. Problemene med gammeldags rettskriving og setningsbygning vil bli sterkt redusert dersom du leser i bøker med avskrift av gamle tekster fra den perioden du har mest behov for.

I gamle dokumenter vil du ofte finne ukjente ord og begreper. Gamle ordbøker kan her være til god hjelp. Noen gamle ordbøker er kopiert og gjort tilgjengelig i dette kurset.

I mange tilfeller vil vi ved hjelp av erfaring kunne gjette hvilket ord som står i dokumentet. Men erfaringen kan narre oss. Det er derfor viktig å kontrollere om vi har gjettet riktig. Kontroller om antall bokstaver stemmer med skriftbildet. Se også etter om noen bokstaver ikke passer til det ordet vi “ser” og derfor kan tyde på at vi har gjettet feil.

Mange bokstaver er nesten lik hverandre. Disse bokstavene har vi ordnet i ”bokstavsett”. Når du klikker på stjernene i fasiten vil du få opp meldingsbokser hvor disse bokstavsettene blir omtalt. For å lære å lese gotisk skrift effektivt kan det være viktig å lære hvilke bokstaver som er særlig lett å forveksle med hverandre. Da vil du raskt se hvor du har lest feil når et ord ikke gir en logisk mening: Bokstavsettene vil i mange tilfeller gi deg riktig løsning.

Det er lett å lese feil. Kontroller derfor alltid om det du har lest gir en logisk mening. Dersom du ikke forstår innholdet kan det bety at noe er lest feil.

Individuelle håndskrifter var like forskjellige før som nå. Det er en hovedgrunn til at gotisk håndskrift kan virke vanskelige å lese. I tillegg utvikler skriften seg over tid, slik at en håndskrift og bokstavformer fra f. eks. 1600-tallet blir ganske ulik håndskrift og bokstavformer fra 1800-tallet. Likevel er hovedformene i bokstavene stort sett de samme. Ved å lære hovedformene vil det derfor være mulig å kjenne igjen de fleste variasjonene: Du vil ikke bare se forskjellene, men også likhetene. Bli ikke forvirret av at der finnes flere varianter av en bokstav, men konsentrer deg om å finne hva som er hovedformen på de enkelte bokstavene. I noen få tilfeller kan der finnes to hovedformer til samme bokstav.

Store bokstaver kan ofte bli ekstra vanskelige, fordi de pyntes med ulike kruseduller. Konsentrer deg derfor særlig om de små bokstavene. Du vil da oppdage at de store bokstavene etter hvert faller på plass nesten av seg selv.

Å lese gotisk mer eller mindre flytende krever mye trening. Selv profesjonelle med 30 års erfaring vil ofte finne dokumenter og håndskrifter som er vanskelige å lese. Noen bokstaver og ord kan være umulig å lese med sikkerhet. Tvil og tolkning er ofte et element i lesingen. Fortvil derfor ikke om du av og til synes at arbeidet er vanskelig: Ta en pause og forsøk på nytt en annen dag. Du vil snart oppdage at å lese gotisk håndskrift ikke er så umulig som du kanskje trodde.

Se også:
Kortfattede råd om lesing av gotisk håndskrift